پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1394

نتایج مسابقه کتابخوانی مرحله دوم مدیران

احتراماضمنتشکروقدردانیاززحماتارزشمندهمکارانمحترمگروهتکنولوژیوگروههایآموزشیادارهکلکهزمینهبرگزاریمسابقهآنلاینکتابخوانیمدیران  درمرحلهدومدرمورخهدهماردیبهشتماهرافراهمآوردند،ضمناعلامنتایجآماریمسابقهبهاستحضارمیرساندمتاسفانههیچکدامازشرکتکنندگانحدنصابنمرهعلمیکهمنجریهصدورلوحتقدیروگواهیضمنخدمتشودرااخذنکردند . ازطرفیدیگرباملاحظهلیستاسامیشرکتکنندگانمشخصشدهکهفقطتعدادچندنفریازمدیرانعلیرغمتبلیغاتمکرر –اطلاعرسانیواعلامدرگردهماییمدیراندر  بهمنماه،پیگیریخوبرابطانشهرستانیونامهیمکتوباداریدرمسابقهشرکتکردهاند،فلذا  پیشنهادگروهآموزشیمدیران  ایناستکهضمنتشکیلجلسهیکارشناسیعللوعوامل  عدمشرکتونبودانگیزهحضوروشرکتمدیرانبعنوانمهمترینرکنمدرسهبررسیوطیفرآیندیمشخص  دیدگاهمدیرانودلایلمحیطی –انگیزشیاحصاءورصدشود. بیشکانجاماینفرآیندکارشناسی  مسیرفعالیتگروهمدیراندرآتیرابهترتبییننمودهوباآگاهیوریشهیابیمساله،برنامهریزیلازمدرجهتارتقاءصلاحیتهایحرفهایوشغلیمدیرانوافزایشمعلوماتوبینشمدیریتیبابهرهمندیازپتانسیلهایموجودصورتخواهدگرفت درصدشرکتکننده  سایر درصدشرکتکننده  فنیوحرفهای -کاردانش درصدشرکتکننده  متوسطهدوم درصدشرکتکننده  متوسطهاول درصدشرکتکننده  ابتدایی تعدادکلشرکتکنندگان 18 درصد   8 درصد   21 درصد   45 ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 52 بازدید