پست های ارسال شده در آبان سال 1393

معرفی سایتها ومنابع جهت مطالعه بیشتر مدیران مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه

سایت معاونت آموزش متوسطه مزارت محترم به آدرس:   http://se.medu.ir سایت بهبود مدیریت آموزشگاهی به آدرس: www.lsp.medu.ir سایت معاونت آموزش متوسطه استان کردستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

مجموعه اقدامات وفعالیتهای انجام شده گروه مدیران استان کردستان در ماه مهر‏

درخواست از مناطق ونواحی تابعه به جهت تعییت رابط وسرگروه شهرستانی باهدف تقویت ارتباط وپیگیری امور مربوط به گروه. به روزرسانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید