نتایج مسابقه کتابخوانی مرحله دوم مدیران

احتراماضمنتشکروقدردانیاززحماتارزشمندهمکارانمحترمگروهتکنولوژیوگروههایآموزشیادارهکلکهزمینهبرگزاریمسابقهآنلاینکتابخوانیمدیران  درمرحلهدومدرمورخهدهماردیبهشتماهرافراهمآوردند،ضمناعلامنتایجآماریمسابقهبهاستحضارمیرساندمتاسفانههیچکدامازشرکتکنندگانحدنصابنمرهعلمیکهمنجریهصدورلوحتقدیروگواهیضمنخدمتشودرااخذنکردند .

ازطرفیدیگرباملاحظهلیستاسامیشرکتکنندگانمشخصشدهکهفقطتعدادچندنفریازمدیرانعلیرغمتبلیغاتمکرراطلاعرسانیواعلامدرگردهماییمدیراندر  بهمنماه،پیگیریخوبرابطانشهرستانیونامهیمکتوباداریدرمسابقهشرکتکردهاند،فلذا  پیشنهادگروهآموزشیمدیران  ایناستکهضمنتشکیلجلسهیکارشناسیعللوعوامل  عدمشرکتونبودانگیزهحضوروشرکتمدیرانبعنوانمهمترینرکنمدرسهبررسیوطیفرآیندیمشخص  دیدگاهمدیرانودلایلمحیطیانگیزشیاحصاءورصدشود.

بیشکانجاماینفرآیندکارشناسی  مسیرفعالیتگروهمدیراندرآتیرابهترتبییننمودهوباآگاهیوریشهیابیمساله،برنامهریزیلازمدرجهتارتقاءصلاحیتهایحرفهایوشغلیمدیرانوافزایشمعلوماتوبینشمدیریتیبابهرهمندیازپتانسیلهایموجودصورتخواهدگرفت


درصدشرکتکننده  سایر

درصدشرکتکننده  فنیوحرفهای -کاردانش

درصدشرکتکننده  متوسطهدوم

درصدشرکتکننده  متوسطهاول

درصدشرکتکننده  ابتدایی

تعدادکلشرکتکنندگان

18 درصد

 

8 درصد

 

21 درصد

 

45 درصد

8 درصد

61 نفر

 

20 درصدمدیران

 

80 درصدمعاونان

 

 

 

/ 4 نظر / 57 بازدید
fariba

سلام خوبي؟ چند روز پيش يکي از دوستام سايت زير رو بهم معرفي کرد که باهاش تبادل لينک کنم من فکر کردم تاثيري نداره ، ولي بعد از اين که وبلاگم رو توي اين سايت و سايت هاي شبيهش لينک کردم هر روز بازديد وبلاگم زياد ميشه. خواستم اين سايت ها رو به تو هم معرفي کنم . حتما تبادل لينک کن چون لذت وبلاگ نويسي تو آمار بالاست.

mirror

سلام خيلي ها دوست دارند که با هزينه اي اندک بتوانند تغييري متفاوت و جذاب در خانه خود ايجاد کننند.شما هم همينطور؟ پس حتما حتما يه سري به سايت من بزن و خودت قضاوت کن.اگر هم دوست داشتي تبادل لينک داشته باشيم...منتظرم

صلواتی

سلام و ممنون از تلاش های فراوانتان

sara

سلام وبلاگ شما را ديدم قالب ومطالب قشنگي داشت براي افزايش بازديد وبلاگت مي توني به آدرس زير ثبتش کني تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلي که وبلاگتو ثبت مي کني بزرگترين دايرکتوري وبلاگ نويسان است و فوق العاده پر بازديد.