وبلاگ گروه مدیران استان

هیچ چیز به اندازه ی بسته اندیشی مانع موفقیت نمی شود ....

نتایج مسابقه کتابخوانی مرحله دوم مدیران

احتراماضمنتشکروقدردانیاززحماتارزشمندهمکارانمحترمگروهتکنولوژیوگروههایآموزشیادارهکلکهزمینهبرگزاریمسابقهآنلاینکتابخوانیمدیران  درمرحلهدومدرمورخهدهماردیبهشتماهرافراهمآوردند،ضمناعلامنتایجآماریمسابقهبهاستحضارمیرساندمتاسفانههیچکدامازشرکتکنندگانحدنصابنمرهعلمیکهمنجریهصدورلوحتقدیروگواهیضمنخدمتشودرااخذنکردند . ازطرفیدیگرباملاحظهلیستاسامیشرکتکنندگانمشخصشدهکهفقطتعدادچندنفریازمدیرانعلیرغمتبلیغاتمکرر –اطلاعرسانیواعلامدرگردهماییمدیراندر  بهمنماه،پیگیریخوبرابطانشهرستانیونامهیمکتوباداریدرمسابقهشرکتکردهاند،فلذا  پیشنهادگروهآموزشیمدیران  ایناستکهضمنتشکیلجلسهیکارشناسیعللوعوامل  عدمشرکتونبودانگیزهحضوروشرکتمدیرانبعنوانمهمترینرکنمدرسهبررسیوطیفرآیندیمشخص  دیدگاهمدیرانودلایلمحیطی –انگیزشیاحصاءورصدشود. بیشکانجاماینفرآیندکارشناسی  مسیرفعالیتگروهمدیراندرآتیرابهترتبییننمودهوباآگاهیوریشهیابیمساله،برنامهریزیلازمدرجهتارتقاءصلاحیتهایحرفهایوشغلیمدیرانوافزایشمعلوماتوبینشمدیریتیبابهرهمندیازپتانسیلهایموجودصورتخواهدگرفت درصدشرکتکننده  سایر درصدشرکتکننده  فنیوحرفهای -کاردانش درصدشرکتکننده  متوسطهدوم درصدشرکتکننده  متوسطهاول درصدشرکتکننده  ابتدایی تعدادکلشرکتکنندگان 18 درصد   8 درصد   21 درصد   45 ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 49 بازدید

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت مدیران دبیرستانهاوهنرستانهای ناحیه1و2سنندج

  با حضور مدیر کل آموزش وپرورش استان کردستان ، معاونین –روسای گروه –کارشناسان اداره کل و مدیران مدارس ، دوره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 47 بازدید

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی مدیران دبیرستانهای دوره2متوسطه نظری استان کردستان

 جهت مشاهده گزارشات مربوط به  کارگاه آموزشی روی لینکهای زیر کلیک کنید   برگزاری کارگاه آموزشی باحضوررابطان گروه وسرگروههای مدیران شهرستانهاومسئولین استانی برگزاری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید
تیر 96
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
13 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
5 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
4 پست